fbpx

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2022.március 27-től

Jelen adatkezelési tájékoztató Martincsevicsné Jenei Gizella egyéni vállalkozó adatkezelését mutatja be, célja, hogy a vállalkozással való kapcsolatfelvétel, a www.introvertaltvallalkozo.hu oldalon, valamint ezen oldal aldomainjain megadott személyes adatok, az egyéni vállalkozóval kötött szerződés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza, érintetteket tájékoztassa jogaikról.

 

Adatkezelő adatai

Martincsevicsné Jenei Gizella egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő)

Kapcsolattartó: Martincsevicsné Jenei Gizella
Elérhetőségek:
telefon: +36-30-654-1473
email: gizella.jenei@gmail.com
székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre út 31.

 

Az adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon kezeli.
Az adatkezelések meghatározott célból történnek, tárolásuk a cél eléréséig, adott esetben a hozzájárulás visszavonásáig, az adatkezelés ellen való tiltakozásig vagy jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés időtartamára vonatkoznak.
Tevékenységünk során csak a legszükségesebb adatokat kérjük el, azok megóvására kiemelt figyelmet fordítunk: az adatokat megfelelő intézkedésekkel és informatikai eszközökkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
A kezelt adatokat a mindenkori lehetőségeinkhez képest naprakészen tartjuk.
16 éves kor alatti személyek adatkezelését nem végezzük.
Harmadik országba adatot nem továbbítunk.
Amennyiben az adatgyűjtés eredeti céljától eltérő további adatkezelést kívánunk végezni, erről az érintetteket haladéktalanul tájékoztatjuk.

 

Az érintettek jogai

Adatkezelő a jogok érvényesítése előtt jogosult a hozzáférést kérő érintett személyazonosságának megállapítására. Az azonosítást szolgáló kiegészítő információk és adatok az azonosítást követően törlésre kerülnek.
Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését megtagadhatja, ha az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adom meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az alábbiakban felsorolt információkat, tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítom. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Az érintettről kezelt adatokhoz való hozzáférés és tájékoztatás

Az érintett tájékoztatást kérhet az alábbiakról:

 • folyamatban van-e bármilyen adatkezelés
 • az adatkezelés céljáról
 • milyen adatok vannak birtokomban
 • milyen címzettek láthatják még az adatokat
 • meddig tárolom az adatokat
 • a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról és az adatkezelés ellen való tiltakozásról
 • panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz
 • végzek-e profilalkotást az adatokból, ez milyen jelentőségű vagy milyen következménnyel járhat

Mindezekről egy példányt ingyenesen rendelkezésre bocsátok, papír vagy elektronikus formában.
További másolatokért Adatkezelőnek jogában áll adminisztratív díjat felszámolni.

Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a rá vonatozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kiegészítő nyilatkozat útján, figyelembe véve az adatkezelés célját.
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti ezen kéréseket.

 

Törlés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (részletesen a „Tiltakozáshoz való jog” résznél) és nincs elsőbbséget élvező ok a jogszerű adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • ha tudomásunkra jut, hogy a kezelt adatok 16 évnél fiatalabb személytől származnak

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem lehetséges az alábbi esetekben:

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

Adatkezelés korlátozása

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezelem.

A tiltakozáshoz való jog legegyszerűbben a hírlevelekben található Leiratkozó link segítségével érvényesíthető, vagy eme tájékoztatóban felsorolt elérhetőségeink egyikén kérhető.

 

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul ÉS
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Panasztétel helye, módja, jogorvoslati lehetőségek

Kérem a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velem a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassam.

Tájékoztatom a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. ​

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések részletezése

Vásárlás teljesítésével összefüggő adatkezelés

 • jogalapja: Általános Szerződési Feltételek teljesítése, hatályos Számviteli törvénynek való megfelelés (számlázás)
 • érintettek köre: mindenki, aki a Martincsevicsné Jenei Gizella egyéni vállalkozóval szerződésre lép
 • tárolt adatok: név és cím, számlázási név és cím, email cím, telefonszám, valamint online elérhető tananyagok esetén weboldali regisztrációnál név és email cím
 • adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés nem teljesíthető
 • adattárolás időtartama: teljesítés időpontjától számított 3 év (a vásárlók jogos érdekeire hivatkozva), illetve a számlákon szereplő adatok a hatályos Számviteli törvényben rögzített ideig
 • személyes adatokat továbbítunk:
  • Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft.
   Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/c.
   Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/szamla/adatvedelem
   Továbbított adatok köre: név, számlázási cím, esetlegesen email cím (elektronikus számla esetén)

Hírlevél küldéssel, azaz reklámot tartalmazó elektronikus vagy postai üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. kapcsolatos adatkezelés

 • jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása
 • érintettek köre: mindazok, akik a weboldalakon hírlevélre feliratkoznak, vagy vásárlás során kifejezték hozzájárulásukat hírlevelek küldéséhez
 • tárolt adatok: név, email cím, ip cím
 • adattárolás időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, az adatkezelés ellen való tiltakozásig vagy a cél teljesüléséig

Referencia, vásárlói vélemény közzététele az adatkezelő weboldalán, facebook oldalán, egyéb marketing célú felhasználással kapcsolatos adatkezelés

 • jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása
 • érintettek köre: Martincsevicsné Jenei Gizella egyéni vállalkozó korábbi vásárlói
 • adattárolás időtartama: hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél teljesüléséig
 • kezelt adatok lehetnek: név, fénykép, település
 • az így megadott személyes adatokat részben vagy egészben felhasználva nyilvánosságra hozhatjuk az érintett beleegyezésével

Szerződés előkészítése, ajánlatkérések teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

 • jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása azzal, hogy valamely elérhetőségen felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel
 • érintettek köre: mindazok, akik a szerződés létrejötte előtt kapcsolatba lépnek Martincsevicsné Jenei Gizella egyéni vállalkozóval ajánlatkérés vagy tájékozódás céljából
 • adattárolás időtartama: szerződés létrejöttéig
 • kezelt adatok: jellemzően név, email cím, telefonszám, fénykép

Adatfeldolgozást végeznek továbbá az alábbi, szerződött cégek:

 • Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság  (hírlevél)
  Cím: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
  Internetes elérhetőség: https://listamester.hu/impresszum.php
  Adatkezelési tájékoztató: https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek.php
 • 3 in 1 Hosting (tárhelyszolgáltató)
  Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11.
  Email: admin@megacp.com

 

Cookie/süti használat a weboldalon

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az <xy> weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Weboldalainkon Google Analytics sütiket használunk. Célja, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

 

Adatvédelmi incidensekről való tájékoztatás

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Irányadó jog

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarország területén mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.

Martincsevicsné Jenei Gizella egyéni vállalkozó tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk Martincsevicsné Jenei Gizella részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011.évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).